Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 01.17

  • Text
  • France
  • Rennen
  • Radsport
  • Fahrrad
  • Profisport
  • Magazin
  • Procycling
  • Rennrad

R B H S E R A 2 0 1 7 J

R B H S E R A 2 0 1 7 J Ü C K K L I C D I E S P R I N T E R r er er g oss e n. D a s Terr ai n m a g ni c ht d a s ei n es Fr ü hj a hrs kl a s si k ers g e w es e n s ei n, d a s Wett er w ar es si c h er. D o c h al s si c h di e To ur d e m Fi n al e i n L ütti c h n ä h ert e, br a c h di e S o n n e wi e d er d ur c h. D a s K n att er n d es H u bs c hr a u b ers w ur d e all - m ä hli c h l a ut er, al s d a s Fel d i n Ri c ht u n g Fi n al e fl o g. Ni c ht s, b esti m mt k ei n e z w ei k ö p fi g e A u sr ei - ß er gr u p p e, di e u m s Ü b erl e b e n k ä m pft e, w ür d e ei n e n d er S pri nt er d a v o n a b h alt e n, si c h d e n Si e g z u h ol e n. Es i st a c ht J a hr e h er, d a ss ei n M a ss e n s pri nt a uf ei n er Fl a c h et a p p e d er To ur v er eit elt w ur d e. Di e To ur ist wi e ei n e e x kl usi v e H olly w o o d- P art y: All es, w a s R a n g u n d N a m e n h at, i st d a. Di e b es - t e n S pri nt er pl a n e n i hr e S ai s o n s o, d a ss si e p u n ktg e n a u i n F or m k o m m e n, u n d di e K o n k urr e n z i st di e h ärt est e d es J a hr es. Wer hi er di e erst e S pri nt - et a p p e ge wi n nt, d o mi ni ert d er j ü n ger e n G es c hic ht e z uf ol g e di e Fl a c h et a p p e n d es g es a mt e n R e n n e n s: M ar k C a v e n di s h 2 0 1 6, A n dr é Gr ei p el 2 0 1 5, M ar c el Kitt el 2 0 1 4 u n d 2 0 1 3 … Al s di e A u sr ei ß er s c hli e ßli c h z w ei Kil o m et er v or d er Li ni e v o n d e n S pri nt z ü g e n g es c hl u c kt w ur d e n, w ollt e j e d es Te a m s ei n e n K a pit ä n i n P ositi o n bri n - g e n. Di e b ei d e n L ott o- Te a m s, di e f ür D yl a n Gr o e - n e w e g e n b e zi e h u n gs w ei s e Gr ei p el ar b eit et e n, s ä u mt e n di e b ei d e n R ä n d er d er Str a ß e, a b er es w a- r e n B or a – h a n s gr o h e u n d C o fi di s, di e ei n e Pf eil s pitz e i n d er Mitt e d es Fel d es bil d et e n. P et er S a g a n w ar d er Erst e, d er mit N a c er B o u h a n ni a m Hi nt err a d s ei n e n S pri nt er öff n et e, w ä hr e n d d er R est d er M e u- t e d a hi nt er a u ss c h w är mt e. S o n ny C ol br elli b e- DI E T O U R I S T WI E EI N E E X K L U SI V E H O L L Y W O O D- P A R T Y: A L L E S, W A S R A N G U N D N A M E N H A T, I S T D A. DI E S P RI N T E R P L A N E N I H R E S AI S O N S O, D A S S SI E P U N K T G E N A U I N F O R M K O M M E N. s c hl e u ni gt e u n d z o g a n Ar n a u d D é m ar e, B e n S wift u n d Gr ei p el v or b ei, d a n n a uf di e H ö h e d es Welt - m ei st ers ( d er b al d er k a n nt e, d a ss er z u fr ü h g e g a n - g e n w ar u n d s c h n ell wi e d er i n d er M e ut e v er - s c h w a n d) u n d a n i h m v or b ei. Kitt el u n d C a v e n di s h – L et zt er er mit d er N a s e f a st a uf d e m L e n k er - s c h oss e n a u s C ol br elli s Wi n ds c h att e n h er a u s u n d z o g e n r e c ht s r ü b er, u m fr ei e B a h n z u h a b e n. Fri ert m a n d a s Bil d 1 0 0 M et er v or d er Li ni e ei n, si n d a c ht S pri nt er f a st p erf e kt a uf d er Str a ß e a u s g e br eit et, a b er es w ar Kitt el, si c h a n di e g estri c h elt e w ei ß e Li ni e i n d er Mitt e h alt e n d, d er d er S c h n ell st e w ar. N ur 6 5 S e k u n d e n, n a c h d e m si e di e Fl a m m e R o u g e p a ssi ert h att e n, ü b er q u ert e d er D e ut s c h e di e Zi elli ni e ei n e h al b e R a dl ä n g e v or d e m R est u n d si c h ert e si c h d e n Si e g. Es s ollt e d er erst e v o n f ü nf Si e g e n s ei n, di e er b ei d er di esj ä hri g e n To ur h olt e – Si e g e, di e s ei n e n St at u s al s b est er S pri nt er 2 0 1 7 b est äti gt e n. S ollt e es d ar a n n o c h ir g e n d - w el c h e Z w eif el g e b e n, s c h a u e n Si e si c h a n, w e n er b ei m Gi pf eltr eff e n d er S pri nt er s c hl u g: Di e To p Te n h att e n 2 0 1 7 z u s a m m e n 4 1 Si e g e v er b u c ht, b e v or di e To ur ü b er h a u pt b e g o n n e n h att e. ä hr e n d di e To ur all e b est e n S pri nt er a n - W l o c kt, si e ht d er R est d es J a hr es a n d ers a u s. Es gi bt vi el e S pri nt er, u n d si e k ö n - n e n si c h i hr e S ai s o n s o ei nt eil e n, d a ss m a n s elt e n m e hr al s z w ei o d er dr ei v o n i h n e n b ei m s el b e n R e n n e n si e ht: B ei d er A b u D h a bi To ur i m Fe br u ar tr at e n C a v e n di s h, Kitt el, Gr ei p el u n d Eli a Vi vi a ni a n; d a n n, al s Kitt el, Gr ei p el u n d D é m ar e b ei P a - ri s – Ni z z a w ar e n, n a h m e n C a v e n di s h, Fer n a n d o G a viri a u n d S a g a n a n Tirr e n o – A dri ati c o t eil. U n d s o gi n g es w eit er: Kitt el u n d S a g a n b estritt e n di e K alif or ni e n- R u n df a hrt, w ä hr e n d G a viri a, C al e b E w a n u n d Gr ei p el d e n Gir o d’It ali a f u hr e n. S c h a ut m a n si c h di e v ers c hi e d e n e n Pr o gr a m m e a n, k ö n nt e m a n s o g ar d e n k e n, di e S pri nt er s ei e n si c h, b e w u sst o d er u n b e w u sst, a u ß er h al b d er To ur s o - g ar a u s d e m We g e g e g a n g e n. Di e To ur i st mit Er w art u n g e n v er b u n d e n, u n d i n di es e m J a hr w ur d e si e di es e n ni c ht g a n z g e- r e c ht. J e n e erst e S pri nt et a p p e s ollt e si c h al s di e ei n zi g e di es es J a hr es h er a u sst ell e n, w o si c h ei n e gr o ß e Gr u p p e v o n To ps pri nt er n ei n K o pf- a n- K o pf- R e n n e n li ef ert e, d e n n a uf d e m We g d ur c h Fr a n kr ei c h fi el ei n Pr ot a g o ni st n a c h d e m a n d er e n a u s. C a v e n di s h br a c h si c h b ei ei n e m St ur z d ur c h ei n e K olli si o n mit S a g a n d a s S c hl ü ss el b ei n, w o - r a uf hi n d er Sl o w a k e di s q u ali fi zi ert w ur d e. D é m a- r e s c hi e d n a c h d er 9. Et a p p e er kr a n kt a u s, A n dr é Gr ei p el u n d Al e x a n d er Kri st off w ar e n v o n A nf a n g a n ni c ht i n F or m u n d s o g ar Kitt el sti e g a uf d er 1 7. Et a p p e a u s, w eil er u nt er ei n er Er kr a n k u n g u n d d e n F ol g e n ei n es St ur z es litt. Wa s ei n e R ei h e v o n k ö ni gli c h e n S c hl a c ht e n h ätt e w er d e n s oll e n, w ur d e z u m Ü b erl e b e n s k a m pf. Di e To ur ist b ei Weit e m nic ht d as ei n zi ge Re n - ne n, d a s f ür S pri nt er z ä hlt, d o c h si e i st d a s wi c h - ti gst e. A u c h di e A n w es e n h eit ir g e n d ei n es a n d er e n Fa hr ers h ätt e Kitt el w o hl nic ht d av o n a b h alt e n k ö n n e n, s o d o mi n a nt z u s ei n, h ält m a n sic h s ei n e St är k e u n d di e s ei n es Te a m s v or A u g e n. D o c h es i st kl ar, d a ss es 2 0 1 7 a n gr o ß e n S pri nt- S h o w- d o w n s m a n g elt e. Fer n a n d o G a viri a w ar d er ei n zi - g e b e d e ut e n d e S pri nt er, d er d e n Gir o d’It ali a © Y u z ur a S u n a d a Kitt el i st v ölli g v er a u s g a bt n a c h s ei n e m Si e g a uf d er 1 0. Et a p p e d er T o ur. G a viri a z o g mit Kitt el s Bil a n z gl ei c h u n d d o mi ni ert e d e n Gir o mit vi er T a g e s si e g e n. 6 4 P R O C Y C LI N G | J A N U A R 2 01 8

© Kri st of R a m o n J A N U A R 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 6 5