Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 04.18

  • Text
  • Profiradsport
  • Profisport
  • Rennrad
  • Procycling

P R O L O G © Tr C hri

P R O L O G © Tr C hri e k- s S A e ul g afr d e d o /J eff K e n n el 2 0 P R O C Y C LI N G | A P RI L 2 01 8

P R O L O G N A H A U F N A H M E J O H N D E G E N K O L B S T R E K M A D O N E „ C H A SI N’ A C E S “ D as a kt u ell e Ar b eit s g er ät d es Kl assi k er-J ä g ers i m D et ail. A U S S T A T T U N G R a h m e n/ G a b el Tr e k M a d o n e 9. 9 7 0 0 S eri e s O C L V C h a si n’ A c e s D e g e n k ol b T h e m e S c h alt gr u p p e S hi m a n o D ur a A c e 91 5 0 Di 2 K ur b el S hi m a n o D ur a A c e 91 0 0 P o w er M et er K ur b ell ä n g e 1 7 2, 5 Milli m et er K ett e n bl ätt er 5 4/ 3 9 K a s s ett e S hi m a n o D ur a A c e 91 5 0 11 2 8 K ett e S hi m a n o D ur a A c e 91 0 0 S c h alt h e b el S hi m a n o D ur a A c e 91 5 0 Di 2 Br e m s e n M a d o n e 9 Br a k e I n n e nl a g er B B 9 0 C er a mi c B e ari n g s L a ufr ä d er B o ntr a g er A e ol u s 5. 0 D 3 T u b. R eif e n Vitt ori a C or s a 7 0 0 x 2 5 c T u b ul ar St e u er s at z M a d o n e 9 H e a d s et Z w ei Et a p p e n si e g e z u m Ei n st a n d – b ess er k a n n m a n s ei n n e u es Ar b eit s g er ät k a u m ei n- w ei h e n. J o h n D e g e n k ol b i st g e n a u d a s mit s ei n e m a kt u ell e n Tr e k M a d o n e g el u n g e n. B ei d er M all or c a C h all e n g e E n d e J a n u ar g e w a n n er z w ei Ta g es a bs c h nitt e u n d st art et e s ei n e S ai s o n 2 0 1 8 dir e kt mit ei n e m Erf ol gs erl e b ni s. I n di es e m J a hr g e ht d er Kl a ssi k er- S p e zi ali st a uf ei n er S o n d er e diti o n d es M a d o n e i n s R e n n e n. D a s M ott o: „ C h a si n’ A c es“. S o si n d d er i n d u n kl e m M o os gr ü n l a c ki ert e R a h m e n u n d di e G a b el mit f ei n e n Li ni e n v er zi ert, hi n z u k o m m e n kl ei n e D e k ors mit d e n v o n S pi el k ar - t e n b e k a n nt e n Far b e n Kr e u z, Pi k, H er z u n d K ar o. „ Es i st ei n e xtr e m s c h ö n er R a h m e n mit ei n e m a u s- g ef all e n e n Far bt o n“, fr e ut si c h D e g e n k ol b, d er ei n v erst e c kt es D esi g nf e at ur e b es o n d ers m a g: „ A uf d e m G a b el s c h aft i st d er Fr a n kf urt er A dl er v er e wi gt. We n n s c h o n ni c ht a uf d er Br u st, d a n n w e ni gst e n s a uf d e m R a d “, l a c ht d er Wa hl- Fr a n kf urt er. A u s g est att et i st d a s Bi k e mit a kt u ell e n To p- k o m p o n e nt e n wi e d er D ur a- A c e- Di 2- Gr u p p e v o n S hi m a n o, B o ntr a g er- A e ol u s- L a ufr ä d er n u n d B o n- tr a g ers i nt e gri ert e m D u o Tr a p- S- S e n s or, d er St a n- d ar d d at e n wi e G es c h wi n di g k eit u n d Trittfr e q u e n z dir e kt vi a Bl u et o ot h o d er A N T + v o m R a d a uf d e n C o m p ut er ü b ertr ä gt. Hi er b e n ut zt „ D e g e“ e nt w e- d er ei n e n G ar mi n E d g e 5 2 0 (i m R e n n e n) o d er ein e n G ar mi n E d g e 1 0 3 0 (i m Tr ai ni n g). B es o n d er es D et ail: D er 1, 8 0 M et er gr o ß e To ps pri nt er v ertr a ut a uf ei n e 1 7 2, 5 Milli m et er l a n g e K ur b el, al s gr ö ß- t es K ett e n bl att h at er ei n 5 4 er m o nti ert. D e g e n k ol b wir d d a s A er o- R a d i n di es e m J a hr b ei all e n R e n n e n a u ß er P ari s – R o u b ai x f a hr e n – e nt s pr e c h e n d h offt er, d a ss er d e n b ei d e n A uft a kt- Et a p p e n si e g e n b ei d er M all or c a- C h all e n g e n o c h d e n ei n o d er a n d er e n gr o ß e n Erf ol g hi n z u- f ü g e n k a n n. „ F ür mi c h i st d a s n e u e M a d o n e ei n es d er s c h ö n st e n R ä d er, di e i c h j e m al s g ef a hr e n bi n. Ic h m a g di e K o m bi n ati o n a u s w u n d ers c h ö n e m B a si s- f ar bt o n u n d all d e n D esi g n d et ail s. D a s gi bt mir ei n e M e n g e M oti v ati o n, u m mi c h a u c h i n Z u k u nft mit all d e n a n d er e n A ss e n z u d u elli er e n – u n d m ei n e n P al m ar ès z u er w eit er n. L e n k er M a d o n e 9 B ar 4 0 c m x 1 3 0 m m L e n k er b a n d B o ntr a g er G el C or k Bl a c k S att el B o ntr a g er M o ntr o s e Pr o 1 3 8 S att el st üt z e M a d o n e 9 2 0 5 m m/ 2 5 m m P e d al S hi m a n o D ur a A c e 91 0 0 Fl a s c h e n h alt er B o ntr a g er X X X C ar b o n C o m p ut er G ar mi n 5 2 0 ( R e n n e n)/ G ar mi n 1 0 3 0 ( Tr ai ni n g) S e n s or D u o Tr a p S © Kri st of R a m o n ( Kr a m o n) / Tr e k- Bi c y cl es ( P ortr ät), Tr e k Bi c y cl e ( D et ail s), Tr e k- S e g afr e d o /J eff K e n n el ( u nt e n) A P RI L 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 21