Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 04.18

  • Text
  • Profiradsport
  • Profisport
  • Rennrad
  • Procycling

F Ü N F L A N G E S T U

F Ü N F L A N G E S T U N D E N R e g e n, S c hl a m m, K ält e – di e 2 01 8 er- A u l a g e v o n Str a d e Bi a n c h e gi n g i n di e G es c hi c ht e ei n. Mit Pl at z 1 5 w ur d e M ar c us B ur g h ar dt b est er D e ut s c h er. Pr o c y cli n g h at d e n B or a– h a ns gr o h e- Pr o i b ei m it ali e nis c h e n Kl assi k er b e gl eit et. T e xt Wer n er M üll er- S c h ell F ot o gr afi e R al p h S c h er z er 5: 1 5 St u n d e n R e n n d a u e r „ S c h o n a m St art h at e s g er e g n et. E s w ar k alt, vi ell ei c ht dr ei, vi er Gr a d. W a s d a n n f ol gt e, w ar e n i m Gr u n d e g e n o m m e n f ü nf St u n d e n V oll g a s. Ü bli c h er w ei s e s p ült ei n e n d a s R e n n e n n a c h ei ni g er Z eit n a c h v or n e, d a h er h a b e i c h mir ni c ht vi el e G e d a n k e n g e m a c ht, al s i c h w eit hi nt e n i m P el ot o n g e st art et bi n. D o c h n a c h d e m d er St art s c h u s s i el, w ar i c h n ur d a mit b e s c h äfti gt, P o siti o n e n g ut z u m a c h e n, u m bi s z ur er st e n S c h ott er p a s s a g e n a c h k n a p p 2 0 Kil o m et er n m ö gli c h st w eit v or n e z u s ei n.“ 4 4 P R O C Y C LI N G | A P RI L 2 01 8

1 8 6 Kil o m et e r 3 5 0 W att D ur c h s c h nitt s- l ei st u n g „ N a c h d e m dritt e n S e kt or w ur d e e s k ur z r u hi g er. Vi ell ei c ht f ür f ü nf Kil o m et er. D a n a c h w ar d a s T e m p o wi e d er h ölli s c h – bi s i n s Zi el. I c h n ut zt e di e k ur z e R u h e p h a s e, u m m ei n e d ur c h n ä s st e R e g e nj a c k e z u w e c h s el n. D a n a c h r e c ht z eiti g z u m n ä c h st e n S c h ott er s e kt or wi e d er a n di e S pit z e z ur ü c k z u k o m m e n, w ar d a n n s c h o n wi e d er ei n Kr aft a kt. I m f ü nft e n S e kt or, i n d er R e n n mitt e, i st d a n n all e s a u s ei n a n d er g e l o g e n. I c h bi n a n z w eit er o d er dritt er P o siti o n g a n z v or n e g ef a hr e n, a m E n d e w ar d a s F el d k o m pl ett z erri s s e n. V o n d a a n h a b e i c h d a s r e stli c h e R e n n e n ni c ht m e hr n a c h hi nt e n g e s c h a ut. Ü b er di e f ü nf ei n h al b St u n d e n R e n n di st a n z h a b e i c h 3 5 0 W att D ur c h s c h nitt sl ei st u n g g etr et e n. N ur di e W attl ei st u n g b etr a c ht et, w ar d a s w o hl ei n e s d er s c h w er st e n R e n n e n m ei n er K arri er e. Ei n G ut e s h att e d a s h o h e T e m p o a b er: D a d ur c h, d a s s wir i m m er V oll g a s g ef a hr e n si n d, w ar e s mir ni e k alt.“ © B etti ni P h ot o ( R ä d er) A P RI L 2 01 8 | P R O C Y C LI N G 4 5