Aufrufe
vor 1 Jahr

Procycling 04.18

  • Text
  • Profiradsport
  • Profisport
  • Rennrad
  • Procycling

M A R C E L W Ü S T W a

M A R C E L W Ü S T W a s m u s s p a s si er e n ? K e n n st d u di e G u n d ers e n- M et h o d e i m S kil a n g- l a uf ? D a s i st wi e ei n Verf ol g u n gsr e n n e n. S o et w a s k ö n nt e m a n a m Fr eit a g v or P ari s m a c h e n u n d a m S a m st a g n o c h ei n Z eitf a hr e n ei n b a u e n – ei n e s c h w er e B er g et a p p e mit r el ati v w e ni g fl a c h e n Kil o - m et er n, 1 0 0 bi s 1 3 0 Kil o m et er l a n g. D a w ür d e n a c h d er G u n d ers e n- M et h o d e g est art et. A n g e- n o m m e n, d er M a n n i m G el b e n Tri k ot h at ei n e Min ut e V ors pr u n g a uf d e n Z w eit e n: Er f ä hrt al s Erst er l os, all ei n e, o h n e Te a m. D er Z w eit e st art et ei n e Mi n ut e s p ät er, g e n a u s ei n A bst a n d a uf d a s G el b e Tri k ot, d er Dritt e, w e n n er 1: 1 0 h at, z e h n S e k u n - d e n n a c h d e m Z w eit e n. D a s h ei ßt, d er Z w eit e k a n n a uf d e n Dritt e n w art e n, u n d d a n n k ö n n e n di e b eid e n z u s a m m e n ar b eit e n. Es w är e ei n h o c h s p a n - n e n d es Verf ol g u n gsj a g dr e n n e n, w o si c h di e To ur a m Fr eit a g e nt s c h ei d e n w ür d e – mit d er M ö gli c h- k eit, i m d ar a uff ol g e n d e n Z eitf a hr e n a m S a m st a g n o c h ei n m al Z eit g ut z u m a c h e n. D a s er öff n et a u c h g a n z n e u e t a kti s c h e O pti o n e n. G e n a u, u n d d a n n ü b erl e gt m a n si c h vi ell ei c ht a u c h: G e h e i c h b ei d er B er g et a p p e a m D o n n erst a g a ufs G a n z e u n d h a u e mi c h v oll l e er, u m 1 5 S e k u n - d e n r a u s z uf a hr e n? O d er g u c k e i c h d a s c h o n a uf d e n Fr eit a g, w o di es es J a g dr e n n e n st att fi n d et. M a n m ü sst e r el ati v fr ü h st art e n, d a s i st l ei d er bl ö d, w eil d er L et zt e d a n n j a s c h o n z w ei St u n d e n R ü c k st a n d h at. D a n n h ätt est d u ei n Hi g hli g ht, all es w ür d e si c h z w ar a uf di es e n Fr eit a g k o n z e n tri er e n, a b er d a s w är e d er s p a n n e n dst e Ta g – v or all e n Di n g e n b ei d er erst e n To ur, w o es st att fi n d et u n d k ei n er w ei ß, w a s p a ssi ert. D u h a st vi ell ei c ht s e c h s fl a c h e Kil o m et er, b e v or d er erst e P a ss k o m mt. Gi bst d u d a V oll g a s o d er w art est d u? Vi ell ei c ht f ä hrst d u d e n erst e n P a ss s o, d a ss di e a n d er e n r a n k o m m e n, u n d v ers ä gst si e d a n n a m l et zt e n B er g. Ta kti s c h e N e u er u n g e n w är e n al s o a bs ol ut m ö gli c h. Ic h fi n d e di e To ur a u c h l a n g w eili g. D a s w är e m al ei n e M ö g - li c h k eit, si e ri c hti g s p a n n e n d z u m a c h e n. A u c h, w eil a uf d e m W e g z u di e s e m T a g di e v er s c hi e d e n st e n S z e n ari e n d e n k b ar si n d. Vi ell ei c ht si n d di e erst e n si e b e n o d er n e u n Fa hr er i n n er h al b v o n 2 0 S e k u n d e n, w eil k ei n er i n d e n z w ei W o c h e n v or h er ri c hti g a n gr eift, s o n d er n d e n kt: „ Es bri n gt j a s o wi es o ni c ht s, hi er j et zt 2 0 S e k u n d e n r a u s z uf a hr e n. D a n n j a gt mi c h all ei - n e ei n e M e ut e, di e a u c h n o c h z u s a m m e n ar b eit et.“ A b er vi ell ei c ht t a kti er e n di e a u c h, u n d d er Dritt e, Vi ert e, F ü nft e, di e f ü hr e n g ar ni c ht mit. O d er m a n h at ei n e n Te a m k oll e g e n mit dri n. Es gi bt al s o g a n z vi el e n e u e t a kti s c h e S a c h e n. D a s w är e ei n e g eil e M et h o d e, ü b er di e m a n m al n a c h d e n k e n s ollt e, w e n n di e To ur w eit er hi n s o bl ei bt. Di e Ar mstr o n g- Är a w ar l a n g w eili g, S c hl e c k g e g e n Ev a n s [ 2 0 1 1] w ar n o c h m al ei n e s p a n n e n d e To ur, u n d j et zt di e S k y- To ur e n si n d a u c h all e l a n g w eili g. Al s A. S. O. k ö n nt e m a n s o et w a s m a c h e n. Wer di e R e g el n d o of fi n d et, f ä hrt d a n n e b e n ni c ht z ur To ur d e Fr a n c e. V oil à! D e n S p a ß a m R a d s p ort h at W ü st a u c h vi el e J a hr e n a c h d e m E n d e s ei n er a kti v e n L a u b a h n ni c ht v erl or e n. 5 8 P R O C Y C LI N G | A P RI L 2 01 8

P R C 1 4 0 0 S P LI N E 6 5 D a s P R C 1 4 0 0 S P LI N E 6 5 i st d a s ulti m ati v e P e rf o r m a n c e L a uf r a d. A e r o d y n a mi s c h s c h n ell, st a bil & t r ot z d e m n o c h s e h r l ei c ht. V o n d e r O pti k g a n z z u s c h w ei g e n. W o r a uf w a rt e st d u n o c h ? D ei n e n ä c h st e Att a c k e k ö n nt e di e E nt s c h ei d u n g b ri n g e n! M e h r I nf o r m ati o n e n: r o a d r e v ol uti o n 1 8. dt s wi s s. c o m / d e/ p e rf o r m a n c e F E L G E N - U N D S C H EI B E N B R E M S E N V A RI A N T E P R O FI L H Ö H E N 6 5 & 3 5 1 8 M M I N N E N M A U L W EI T E Z U V E R L Ä S SI G E S T R AI G H T P U L L S P EI C H E N S P LI N E N A B E N K Ö R P E R MI T R A T C H E T S Y S T E M T E C H N O L O GI E T U B E L E S S - R E A D Y